Gedragsregels

Op onze vereniging werken er veel vrijwilligers met kinderen. Om grensoverschrijdend gedrag bij vrijwilligers die met kinderen werken te voorkomen, vragen wij vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Dit geldt voor vrijwilligers die met kinderen werken en:

-          Meehelpen met het organiseren/begeleiden van een meerdaags evenement

-          Consequent begeleiden bij vaste activiteiten, zoals de woensdagmiddag spelactiviteit

Daarnaast wordt ook aan alle trainers en stagiairs gevraagd of zij een VOG aan willen vragen.

Preventie van grensoverschrijdend gedrag

Wij vragen alle vrijwilligers, die voldoen aan bovenstaande eisen, een VOG aan te vragen. Dit is kosteloos en snel geregeld. Wanneer de vrijwilliger hier mee akkoord gaat, gaan wij ervan uit dat de vrijwilliger instemt met de opgestelde gedragsregels. Er is voor dit beleid gekozen om alle jeugdleden een veilige omgeving te bieden waarin zij kunnen opbloeien tot enthousiaste tennissers die met plezier naar de vereniging komen. Voor vrijwilligers die een enkele keer helpen met het begeleiden van een activiteit wordt geen VOG aangevraagd. Hierdoor blijft het aanbieden van hulp laagdrempelig. In deze situatie is er sprake van een klein risicofactor. Alle vrijwilligers zijn bij het bestuur bekend en hierdoor kan worden bijgehouden of men een enkele keer of zeer regelmatig helpt bij activiteiten.

Gedragsregels:

  • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jeugdspeler zich veilig voelt.
  • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de jeugdspeler te bejegenen op een wijze die de jeugdspeler in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de jeugdspeler door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de jeugdspeler.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige jeugdspeler tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De vrijwilliger mag de jeugdspeler niet op een zodanige wijze aanraken dat de jeugdspeler en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De vrijwilliger zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de jeugdspeler en met de ruimte waarin de jeugdspeler zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De vrijwilliger heeft de plicht de jeugdspeler te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) jeugdspeler behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De vrijwilliger zal de jeugdspeler geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de jeugdspeler die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de jeugdspeler is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 Deze gedragsregels creëren een situatie waarin iedereen fijn kan werken en tennissen.

Vertrouwenspersoon

Op de vereniging wordt een vertrouwenspersoon aangesteld die vrijwilligers, (jeugd)leden en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kan begeleiden in vervelende situaties. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.