Statuten TVH

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan de rechtspersonen binnen TVH die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. (art. 2:27 Burgerlijk Wetboek). De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).

Downloads: