Algemene Ledenvergadering 6 december

Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Hoofddorp je uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 6 december 2016 in het clubhuis aan de Prins Hendriklaan 35 te Hoofddorp. De aanvang is 20.00 uur.

Onderstaand treft u de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering. 

Agenda 

1. Opening

2. Vaststelling presentielijst

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Dik Trom Hal

5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 1 december 2015  

6. Jaarverslagen algemeen:

   a. Voorzitter

   b. Secretaris

   c. WTC

   d. Jeugdcommissie

   e. Senioren

   f. PR en evenementen

7. Penningmeester

   a. Financieel Jaarverslag

   b. Verslag kascontrolecommissie

   c. Décharge penningmeester

   d. Benoeming kascontrolecommissie 2016-2017

8. Vaststelling begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2016-2017

9. Vaststelling nieuwe prijzen horeca

10. Verkiezing bestuurslid senioren

11. Verkiezing bestuurslid sponsoring

Downloads:

Nieuws overzicht