Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 16-03-2021 (online)

Beste leden,

Zojuist is de uitnodiging voor de ALV naar alle leden gemaild. In deze mail zit ook het jaarverslag, een link om aan te melden en een link voor de vergadering.
Hieronder delen wij de agenda voor de vergadering!

Sportieve groet,

Bestuur TVH.

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Hoofddorp je uit tot het bijwonen van de (digitale) Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 maart 2021. De aanvang is 20.00 uur.

 Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststelling presentielijst
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Dik Trom Hal
 6. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2019
 7. Toekomst park
 8. Beleidsplan  
 9. Jaarverslagen algemeen:
  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. WTC
  4. Jeugdcommissie
  5. Park en Accommodatie
  6. Senioren
 10. Penningmeester
  1. Financieel Jaarverslag
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Décharge penningmeester
  4. Benoeming kascontrolecommissie 2020-2021
 11. Vaststelling begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2020-2021
 12. Aftredend en niet herkiesbaar secretaris (vacature)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 Indien je vragen hebt, verzoeken wij om deze vooraf te stellen aan het bestuur middels een e-mail naar info@tvhoofddorp.nl. Deze vragen zullen dan tijdens de vergadering worden beantwoord.

Nieuws Overzicht